Ročník 2017

VRCHOLY 2017                              ÚČASTNÍCI 2017

1. KVĚTNICE 470 m n. m.

2. HORNÍ LES 774 m n. m.

3. PEPEREK 675 m n. m.

4. FAJTŮV KOPEC 555 m n. m.

5. METODKA 788 m n. m.

6. ZUBŠTEJN 688 m n. m.

7. ZELENÁ HORA 600 m n. m.

8. SVATÁ HORA 679 m n. m. 

9. KARLŠTEJN 783 m n. m.

10. SÝKOŘ 702 m n. m.

11. VÍTOCHOV 633 m n. m.

12. ZELENKŮV KOPEC 666 m n. m.

13. DĚDKOVSKÁ HORA 694  m n. m.

14. DEVĚT SKAL 836 m n. m.

15. PROSIČKA 739 m n. m.

16. HORNÍ ČEPÍ 550 m n. m.

17. LUCKÝ VRCH 739 m n. m.

18. ROZHLEDNA TEREZKA 626 m n. m.

19. KŘIVOŠ 464 m n. m.

20. MARIA LAUBE 450 m n. m.

BONUSOVÉ VRCHOLY